Projekty

OKTÓBER 2013

Projekt Šport spája – rôzne farby, jedna hra

O projekte (10/2013-4/2015)

     Title image

Občianske združenie Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v decembri 2012 spustilo iniciatívu Šport spája – rôzne farby, jedna hra. Táto kampaň má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Očakávanými výsledkami sú najmä zvýšenie tolerancie, preklenutie predsudkov a získanie vedomostí o menšinách (nielen národnostných) u širokej verejnosti  so špecifickým zameraním na mládež,  skultúrnenie športového prostredia.

S cieľom dosiahnuť čo najviac pozitívnych výsledkov a povýšiť kampaň Šport spája na celonárodnú so zapojením viacerých partnerov sa IPMD uchádzalo o grant z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA grant). Vďaka úspešnej prihláške budú jednotlivé aktivity a podujatia kampane od októbra 2013 z veľkej časti financované práve z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a krajinami prijímajúcimi pomoc v rámci v EÚ.

„Projekt Šport spája (rôzne farby, jedna hra) bol podporený sumou 72352,76 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra) je Posilnenie aktívneho občianstva.

Hlavným projektovým lídrom kampane Šport spája je IPMD, avšak väčšina aktivít sa vykoná v úzkej spolupráci s našimi projektovými partnermi (viac v časti o partneroch). Kampaň bude nabitá športovými, vzdelávacími, kultúrnymi, publikačnými a inými aktivitami a podujatiami. V roku 2013 to bol už 6. ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže venované boju proti rasizmu a násiliu či celoeurópska iniciatíva FARE Akčné týždne, pri ktorej rátame so zapojením subjektov v rámci celej Slovenskej republiky. V roku 2014 v rámci kampane Šport spája zorganizujeme sériu besied na základných školách s cieľom prehlbovania toleranie a rešpektu už u tých najmenších fanúšikov, sériu tematických divadelných predstavení divadla No Mantinels, výstavu proti homofóbii v športe („Against the Rules – Proti pravidlám“), pripomenutie si Dňa utečencov, či regionálny festival Balvafest. Počas celej doby trvania projektu budeme tiež priebežne vykonávať monitoring akýchkoľvek diskriminačných prejavov na športoviskách a v hľadiskách.

Ešte pár slov o kampani…

Kampaň Šport spája má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom pozitívnej integrácie slabších skupín obyvateľstva do spoločnosti a zároveň bojovať proti diskriminácii v športe. Očakávanými výsledkami sú najmä zvýšenie tolerancie, preklenutie predsudkov a získanie vedomostí o menšinách (nielen národnostných) u širokej verejnosti  so špecifickým zameraním na mládež,  skultúrnenie športového prostredia. Zakladajúce občianske združenie kampane, IPMD oslovilo niekoľko partnerov so skúsenosťami v danej oblasti. Kampaň zahŕňa viaceré nástroje, ktoré majú slúžiť na dosiahnutie želaných výsledkov –  turnaje, workshopy,  výstava, publikácie, prednášky, divadelné predstavenia, atď. 

IPMD – národný koordinátor FARE ACTION WEEKS

IPMD je koordinátorom októbrových akčných týždňov FARE  na Slovensku, v rámci ktorých môžu záujemcovia požiadať o granty až do 400 eur: http://sportspaja.ipmd.sk/akcne-tyzdne-fare-2013-budte-aj-vy-ludia-futbalu-a-sirte-myslienku-tolerancie/ Od roku 2011 je IPMD spoluorganizátorom futbalového turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, ktorého šiesty ročník sa uskutoční 20. októbra 2013 v Bratislave: http://www.ipmd.sk/2013/07/vi-rocnik-turnaja-blmf-proti-rasizmu-a-intolerancii/

DECEMBER 2012 

Spustili sme kampaň Šport spája – veľa farieb, jedna hra. Jej členmi sú viaceré organizácie (viď logolišta nižšie). Ciele iniciatívy, kde rátame s viacerými partnermi z tretieho sektora i športovej rodiny sú nasledovné:

– monitoring prejavov rasizmu na našich futbalových štadiónov
– Organizačná a materiálna podpora multikultúrneho futbalového tímu Different Colours United, zloženého z hráčov majoritného, etnicky menšinového prostredia i detských domovov.
– Organizácia a podpora podujatí propagajúcich spolužitie menšín s väčšinou v duchu hesla “Rôznorodosť nás posiľňuje”
– VI. ročník futbalového Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii, október 2013
-Administrácia akčných týždňov FARE 2013 – vyše 10 iniciatív v rámci celoeurópskej iniciatívy
– Vzdelávacie aktivity orientované na výchovu mládeže za účelom zdôrazňovania dôležitosti nediskriminácie, dobrého spolužitia a tolerancie nielen na športoviskách.

Ktokoľvek by sa chcel  pripojiť k našej kampani ako jej člen, partner, prípadne ju akokoľvek podporiť, prosím, ozvite sa nám na email : info@ipmd.sk 


partnery_2

DECEMBER 2012 

Večera a diskusia multikultúrneho futbalového tímu Different Colours United o situácii žiadateľov o azyl na Slovensku, ktorí sú zároveň členmi družstva.

 

 

 

 

OKTÓBER 2012

spoluorganizátor V. ročníka Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii

JÚN 2012

Vydanie publikácie Loved and hated – Commonalities and differences between Slovak and Hungarian Far Right v spolupráci s Political Capital Budapešť a podporou nadácií FES a OSF

http://www.ipmd.sk/2012/06/institut-pre-medzikulturny-dialog-vydal-publikaciu-o-krajnej-pravici-na-slovensku-a-v-madarsku/

 

OKTÓBER 2011

Interkultúrna výmena menšín žijúcich na Slovensku a v Maďarsku počas FARE ACTION WEEKS 2011

Intercultural exchange of minorities living in Slovakia and Hungary during FARE ACTION WEEKS 2011

Donor:

Futbal proti rasizmu v Európe (FARE).   www.farenet.org

Partneri:

OZ Ľudia proti rasizmu / NGO People Against Racism (SR)

Foundation of Subjective Values / Szubjektív Értékek Alapítvány (Maďarsko)

Trvanie projektu: Október 2011, 15.-16. októbra v Bratislave

Stretnutie zástupcov menšín s väčšinami v rozsahu akom sa ho chystajú zorganizovať OZ Ľudia proti rasizmu (ĽPR), Foundation of Subjective Values (Maďarsko) a Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) je v našich končinách ojedinelým javom. Jeden októbrový víkend počas Akčných týždňov FARE (12.-25.10.2011) sa vďaka tejto aktivite stretnú zástupcovia slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku, Maďari, Slováci, a zástupcovia maďarskej menšiny na Slovensku ako aj predstavitelia rómskej menšiny v oboch krajinách. Na Slovensko príde skupina 14 účastníkov z Maďarska v sobotu 15. októbra, kde absolvuje večerné spoločenské stretnutie a neformálnu debatu na tému slovensko-maďarských vzťahov spolu s kultúrnym programom v centre Bratislavy.

Zástupcovia oboch skupín sa v nedeľu 16. októbra 2011 počas IV. ročníka Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii zúčastnia  diskusie na tému futbal ako nástroj integrácie menšín, ktorej časť bude venovaná aj prejavom nacionalizmu na športových podujatiach s dôrazom nato, ako ovplyvňuje životy menšín resp. ich spolužitie s väčšinou.   Obe skupiny zároveň vytvoria zmiešané futbalové tímy, ktoré si v rámci turnaja zahrajú medzi sebou priateľský futbalový zápas.

Výstup z večera – diskusia zástupcov menšín s moderátorom .Týždňa B. Závodským: 

http://www.tyzden.sk/vecery-tyzdna/diskusia-slovenski-madari-a-madarski-slovaci.html

The meeting of the minorities’ representatives with the majorities’ representatives in a wider range as is organized by the People Against Racism, Foundation of Subjective Values ​ from Hungary and the Institute for Intercultural Dialogue (IPMD) is a rare activity of such kind in our region.

Thanks to this activity, representatives of the Slovak minority in Hungary, Hungarians, Slovaks, and representatives of the Hungarian minority in Slovakia as well as representatives of the Roma minority in both countries will meet during two weekends in October 2011. Fourteen participants from Hungary will come to Slovakia on 15 October, when a dinner, an informal discussion on Slovak-Hungarian relations, and a cultural program is planned in Bratislava.

Intercultural dinner of minorities (Slovak, Hungarian, Roma, Afgani) from both countries (Slovakia, Hungary) took place in Hotel Echo, Bratislava during the FARE ACTION WEEKS 2011

On 16 October, the fourth year of the BLMF annual football Tournament against Racism and Intolerance will be held in which the participants will form teams. Some of them will also take part in a discussion on the “Football as a tool of inclusion of minorities” topic, part of which will focus to expressions of nationalism at the sporting events with an emphasis on how it affects the lives of minorities/their coexistence with the majority. Both groups also create mixed football teams in the tournament will play each other a friendly football match.

APRÍL 2011- MAREC 2012

Vzájomnosť a rozdielnosti slovenskej a maďarskej krajnej pravice

Mutuality and differencies of Slovak and Hungarian far right

odborná publikácia – expert publication

Donor:

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Bratislava

Partneri:

POLITICAL CAPITAL – POLICY RESEARCH &  CONSULTING INSTITUTE, Budapešť

Trvanie projektu: Apríl 2011 – Marec 2012

Cieľom projektu je vydať cca 20-stranovú publikáciu s nákladom 100 ks s charakteristikou subjektov slovenskej a maďarskej krajnej pravice so zameraním sa na ich nenávistnú rétoriku (protislovenskú, protimaďarskú), ale aj na vzťahy medzi nimi, ktoré skôr ako v „mainstreamovej politike“ ( SNS, Jobbik) sú viditeľné na úrovni subjektov bez pevnej organizačnej štruktúry (nazi-skíni, futbaloví chuligáni, autonómni nacionalisti).

Publikácia bude odprezentovaná  odbornej i laickej verejnosti či médiám.  Na tvorbe publikácie sa podieľa spolu 5 expertov (3 zo SR, 2 z Maďarska). Publikácia  bude dobrým odrazovým mostíkom pre rozsiahlejší výskum a monitoring pravicového extrémizmu v rámci krajín V4.

The goal of the project is to publish the publication with extent of 20 pages (circulation 100 pcs) with characteristics of far right subjects in Hungary and in Slovakia and analyse rethorics (anti-hungarian, anti-slovak) they use.  The task is also to introduce  relations between these subjects which are mutual rather for subjects without solid organizational structure (autonomous nationalists, football hooligans, Neo-Nazi movements) than for subjects in mainstream politics (SNS, Jobbik) where relations are rather antagonistic. The publication will be presented to media, experts and public. The project involved 5 experts, 3 persons from Slovakia, 2 from Hungary. The result could be the starting point for an overall extensive research and monitoring on Right-Wing Extremism in Visegrad countries and how it shapes party politics and diplomatic relations.

Na projekte pracujú spolupracovníci IPMD a partneri projektu z Maďarska:

PhDr. Tomáš Nociar absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite. Diplomovú prácu písal na tému Súčasný pravicový extrémizmus. Rigorózne konanie absolvoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s rigoróznou prácou na tému Tendencie vo vývoji a pôsobení krajnej pravice na Slovensku. Spolupracoval s Inštitútom pre občianske vzdelávanie. Je spoluautorom Správy o plnení bezpečnostnej politiky v oblasti extrémizmu za rok 2008. V súčasnosti je doktorandom na Katedre politológie Univezity Komenského v Bratislave, kde sa zaoberá problematikou slovenskej a maďarskej krajnej pravice. Zaujíma ho politický extrémizmus, radikalizmus a politicky motivované násilie.

Dušan Mikušovič študoval mediálne vedy a politológiu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdií sa venoval teórii extrémizmu a výskumu slovenskej krajnej pravice. Je autorom textov Mimoparlamentná krajná pravica na Slovensku a Militantná demokracia na Slovensku? V odbornom časopise Rexter publikoval rozsiahly výskum najvýznamnejšieho krídla slovenskej ultrapravice pod názvom Slovenská pospolitosť včera a dnes. Spolupracoval na príprave Správy o bezpečnostnej situácii v oblasti extrémizmu.

Sergej Danilov šesť rokov pôsobil v Rádiu Expres , kde sa venoval predovšetkým vnútornej politike. Od roku 2007 bloguje na portáli Sme.sk, kde píše o témach súvisiacich s rasistickým extrémizmom, ultranacionalizmom a futbalovým chuligánstvom. V týchto témach v posledných rokoch prispel aj do viacerých štúdií, publikácií a diskusií. je absolventom Katedry žurnalistiky Komenského univerzity v Bratislave. Jeho blogy možno čítať na stránke Danilov.blog.sme.sk, v roku 2010 vystúpil so svojím príspevkom v rámci panelovej diskusie “extrémistickí politici” na 60. kongrese International Press Institute, ktorý sa konal v Bratislave a vo Viedni.

Maďarským partnerom projektu je organizácia Political Capital – Policy Research and Consulting Institute, ktorej jednou z hlavných oblastí výskumu je aj výskum v oblasti extrémistických skupín a radikálnych politických tendencií. V roku 2010 realizovali komparatívnu štúdiu v 32 krajinách, ktorej cieľom bolo analyzovať dopyt po pravicovom extrémizme.  Zo strany Political Capital budú na projekte participovať  Krekó Péter (Riaditeľ výskumu v Political Capital) a Gyulai Attila (senior analyst v Political Capital, výskumník v Maďarskej akadémii vied, sekcia Politické vedy).