O nás

Inštitút pre medzikultúrny dialóg

  1. Cieľom občianskeho združenia je podporovať spolužitie medzi občanmi Slovenska rôznej národnosti, cudzincami i ďalšími menšinami a boj proti rasizmu a xenofóbii.
  2. Združenie sa vo svojej činnosti zameria aj na  propagáciu Bratislavy i ďalších slovenských miest ako kozmopolitného priestoru tolerancie a dialógu v očiach turistov, národnostných menšín, cudzincov a migrantov/migrantiek.
  3. Ďalším cieľom združenia je šírenie humanistických myšlienok, ochrany ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie, rasizmu a xenofóbie v spoločnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti rôznymi formami kultúrno-spoločenskej činnosti a organizovaním vzdelávacích, poradenských a kultúrnych aktivít.
  4. Pri napĺňaní cieľov svojej činnosti bude združenie plniť funkcie vzdelávania verejnosti organizovaním kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov či školení, publikačnou činnosťou (správy, štúdie), vytvorením internetového portálu a osvetovými kampaňami v médiách, školách a úradoch.Pri plnení stanovených úloh a cieľov občianske združenie môže spolupracovať s odbornými inštitúciami, kultúrnymi, umeleckými a vedeckými organizáciami, s inými občianskymi združeniami, spolkami, nadáciami v SR a v zahraničí. Za účelom uplatňovania spoločných záujmov a na dosahovanie spoločných cieľov občianske združenie môže s nimi uzatvárať zmluvy o súčinnosti v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Výročné správy